PIRKIMO TAISYKLĖS, PREKIŲ PRISTATYMAS, GRĄŽINIMAS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Su Taisyklėmis susipažinau ir sutinku"), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir MB "Vaikystės poezija" (toliau – Pardavėjas) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu internetinėje parduotuvėje www.childhoodpoetry.com susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai galioja tik NAUJAI užsakomoms prekėms, kurios buvo užsakytos po Taisyklių pakeitimo. Šios Taisyklės galioja nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

1.3. Pirkti www.childhoodpoetry.com internetinėje parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, nepilnamečiai (nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus) gali pirkti tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis, juridiniai asmenys, taip pat visų aukščiau išvardintų asmenų įgalioti atstovai. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes www.childhoodpoetry.com internetinėje parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad jo vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį, prekių pristatymo adresą www.childhoodpoetry.com tvarkytų veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.2. Jei Pirkėjas nepageidauja, kad 2.1 punkte nurodyti jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas privalo nežymėti varnelės „Sutinku su www.childhoodpoetry.com pirkimo-pardavimo taisyklėmis“. Jei nurodytą varnelę Pirkėjas pažymėjo, tačiau po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 2.1 punkte nurodyti duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, Pirkėjas turi parašyti Pardavėjui elektroninį laišką adresu [email protected] ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų.

2.3. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo interneto puslapyje www.childhoodpoetry.com, taip pat Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 2.2 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu). Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.4. Asmuo, norintis, kad jo asmens duomenis būtų ištrinti, turi raštu informuoti apie tai Pardavėjui el. paštu: [email protected].

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas ir galiojimas.

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis internetinėje parduotuvėje www.childhoodpoetry.com, paspaudžia nuorodą "Pirkti". Pardavėjas nėra įsipareigojęs atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad Pardavėjas patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.

3.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo galioja nuo sutarties sudarymo momento ir galioja iki sutarties Šalys įvykdys visus su ja susijusius įsipareigojimus.

4. Pirkėjo teisės:

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.childhoodpoetry.com laikydamasis šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

5. Pirkėjo įsipareigojimai:

5.1. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje "Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktame prekių atsiėmimo punkte per Taisyklėse nurodytus terminus.

5.4. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve www.childhoodpoetry.com, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės:

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis www.childhoodpoetry.com arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės www.childhoodpoetry.com veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimo būdą – banko pavedimu/elektroninės bankininkystės sistema, nesumoka už prekes per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo užsakymo pateikimo.

7. Pardavėjo įsipareigojimai:

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis www.childhoodpoetry.com teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atvejus.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo pasirinktu adresu, šiose Taisyklėse aptartomis sąlygomis.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę arba grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai.

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

8.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti naudojantis elektronine bankininkyste.

8.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki prekių perdavimo Pirkėjui momento. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys.

8.5. Pirkėjui pateikus užsakymą, Pardavėjas el.paštu siunčia užsakymo patvirtinimą.

8.6. Pardavėjas pasilieka teisę keisti atsiskaitymo būdus, apie tai pranešdamas internetinėje parduotuvėje www.childhoodpoetry.com.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pristatymo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes Pardavėjo siūlomuose prekių atsiėmimo punktuose.

9.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą:

9.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.3. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose:

9.3.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai Pardavėjo nurodytais adresais - Žirmūnų g. 30C, Vilnius, arba Platiniškių g. 15E, Plaitiškių km., Zujūnų sen., Vilniaus r.

9.3.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti. Pirkėjui neatsiėmus užsakytų prekių per šiame punkte nurodytą laiką, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą.

9.3.3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo atstovui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

9.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.

9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų ir jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

9.7. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes, Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai.

9.8. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

10.Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Kiekvienos www.childhoodpoetry.com parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

10.2. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5810831B52F5/asr).

10.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintų Mažmeninės prekybos taisyklių 17.4 punktu kokybiški ir nebrokuoti kalendoriai bei lipdukai nėra grąžinami.

10.4. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę šių Taisyklių numatytais atvejais, Pirkėjas turi užpildyti laisvos formos prekių grąžinimo prašymą nurodant prekės defektus ir norimą veiksmą (pakeičiant prekę kokybiška, sumažinant kainą arba grąžinant sumokėtus pinigus) ir pateikti jį kartu su grąžinama preke bei patvirtinančiu įsigijimą iš www.childhoodpoetry.com parduotuvės dokumentu.

10.5. Jeigu vartotojas nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti prašyme nurodyti vartotojo reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

10.6. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

10.6.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

10.6.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

10.6.3. prekė turi būti nenaudota;

10.6.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

10.6.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo prašymą.

10.7. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami į mokėtojo banko sąskaitą.

10.8. Kilus ginčui ir nepavykus susitarti, prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], interneto svetainė www.vvtat.lt ) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

11. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės:

11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje www.childhoodpoetry.com įvairias akcijas.

11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

12. Apsikeitimas informacija:

12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia šiose Taisyklėse numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia internetinės parduotuvės www.childhoodpoetry.com nurodytais kontaktais.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

13.2. Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių taikymo ir vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13.4. Pirkėjas ir Pardavėjas atleidžiami nuo įsipareigojimų vykdymo pagal šias Taisykles, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.